Vyhlásenie spoločnosti Baribal s.r.o. o ochrane osobných údajov


Zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje výhradne v súlade s ustanoveniami na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ide o ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby.


Správcom osobných údajov je Baribal s.r.o. .., IČO44984740, so sídlom Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, IČ DPH SK2022899813, Spoločnosť zapísaná v OR SR Košice I, Oddiel Sro, Vložka 24434/V (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.)


Kontaktné údaje správcu sú:
Adresa: Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Email: baribal@baribal.sk
Telefón: +421907528194


Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať.


Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov:
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vašej registrácie, v rozsahu - meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, Identifikačné číslo IČO, DIČ.


Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a spracovanie objednávok.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách predávajúceho (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne predávajúcemu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely - zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa§ 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa: baribal@baribal.sk

Casino registracia bonus

Aj toto kasíno Vás pri vstupe privíta bonusom. Jedná sa o Registračný bonus vo výške 10 eur. V porovnaní s inými kasínami ide o malú čiastku, ale na druhej strane kasíno nezostalo iba pri vstupnom bonuse ako napríklad iné kasína, ale ponúka viac zaujímavých bonusov. Každý mesiac je pre Vás pripravený Reload bonus. Kasíno Vás tiež odmení za vernosť Vernostným bonusom. Stačí, ak máte svoju obľúbenú hru a vždy, keď uskutočníte stávku, získate body. A stále to nie je všetko. Pretože sú tu ešte aj týždenné bonusy. Napríklad každú stredu na Vás čaká turnaj.

Účelom spracovania osobných údajov je: správa Vašej registrácie, objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť, pre tieto účely je možné poskytnúť tieto informácie spracovateľom, s ktorými naša spoločnosť spolupracuje podľa platných pravidiel GDPR o zasielaní obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
Ako dotknutá osoba,  má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.


Doba uchovávania údajov je pätnásť rokov. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracúvať na základe súhlasu. Po uplynutí zákonnej lehoty uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.