Reklamačný poriadok vychádza zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

1. Pri dodávke objednaného tovaru Slovenskou poštou alebo špedičnou spoločnosťou je potrebné tovar riadne prekontrolovať, či nie je poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je potrebné ho reklamovať do 24 hod. (od dodania), na pobočke Slovenskej pošty, ktorá Vám tovar dodala (ak vám zásielka bola doručená poštou, za prepravu tovaru zodpovedá Slovenská pošta). V prípade, že Vám zásielku doručila špedičná spoločnosť, je potrebné hneď pri preberaní spísať reklamáciu s prepravcom a ponechať si kópiu reklamácie. Do 3 dní je potrebné oznámiť vzniknutú udalosť našej spoločnosti, inak považujeme zásielku doručenú bezchybne.

2. Pri doručení našou prepravou je potrebné tovar skontrolovať, či nedošlo pri preprave k nejakému poškodeniu a prípadné závady a poškodenia hneď označiť na zadnej strane faktury, alebo dodacieho listu.

3. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku na iné účely ako je určený, pôsobením nadmernej sily na výrobok, nesprávnou montážou, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Nezasielajte časti výrobkov, vymieňame iba celé výrobky. . Záruku nemožno uznať najmä v prípadoch, ak je tovar reklamovaný po uplynutí záručnej doby, tovar je z výpredaja, došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste, tovar na reklamáciu nie je dodaný s originálnym dokladom o kúpe, tovar je bežne opotrebovaný, mechanicky poškodený, bol neodborne inštalovaný, upravovaný alebo opravovaný, tovar bol používaný v rozpore s bežným účelom jeho použitia alebo v rozpore s návodom na použitie, tovar bol poškodený živlami, tovar mal vadu v čase predaja preto bola dojednaná jeho nižšia cena a pod..

4. Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne:

4.1 Poslať na adresu firmy Baribal, s. r. o. písomné oznámenie o reklamácii, ktoré musí obsahovať:

4.2 Údaje o odberateľovi s tel. číslom pre ďalšiu komunikáciu

4.3 Názov a kód výrobku

4.3. Dátum zakúpenia tovaru a číslo faktúry alebo dodacieho listu.

4.4 Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., je 12 mesiacov.

4.5 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

4.6. Popis reklamovanej chyby s podrobným opisom, prípadne zaslaním fotografie na náš email: baribal@baribal.sk

4.7. Na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí odborný pracovník našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

5. Kupujúci je povinný na účely reklamačného konania odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky,biologicky nepoškodený.

6. Spôsob zasielania tovaru volíme podľa veľkosti a nebezpečenstva poškodenia tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zmene jeho vlastností.

7. Podkladom na všetky objednávky je len platný katalóg, aktuálny cenník alebo potvrdená cenová ponuka.


8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky cez e - shop vyzvaný, aby zaškrtím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil v čase pred ododslaním objednávky a bezvýhradne s nimi súhlasí. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu.

Späť na Všetko o nákupe